BWRO

سطح TDS آب لب شور بین 1000 ppm و 10000 ppm قرار می گیرد. TDS بین 1000 ppm تا 5000 ppm به عنوان آب لب شور در نظر گرفته می شود و از ممبران های BWRO برای تصفیه آن استفاده می شود و TDS بین 5000 ppm تا 12،000 ppm به عنوان آب با شوری بالا در نظر گرفته می شود و از ممبران های HBWRO برای تصفیه آن استفاده می شود. سیستم های اسمز معکوس Brackish (BWRO و HBWRO) برای عملکرد بیش از 200 psi طراحی شده اند و با فشار کمتری نسبت به تصفیه خانه معمول RO آب دریا کار میکنند. از سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس برای موارد صنعتی، تجاری یا شهری مانند شرب یا آبیاری استفاده می شود و می توانند برای اهداف مختلفی از جمله حذف فلزات سنگین ، مواد شیمیایی یا مواد معدنی مورد استفاده قرار گیرند.