پکیج های پیش تصفیه آب

آب ورودی به هریک از سامانه‌ها و فرآیندهای تصفیه می‌بایست قبل از تماس با سیستم تصفیه مانند ماژول‌های تصفیه به کمک روش‌های مکانیکی یا شیمیایی آماده‌سازی شوند تا به تجهیزات و سامانه‌های تصفیه آسیبی نرسد و اختلالی در عملکرد فرآیندهای بعدی ایجاد نشود. فرآیند پیش‌تصفیه به طور متداول شامل روش‌های مکانیکی، شیمیایی و یا ترکیبی از هر دو است که انتخاب هریک وابسته به نوع آب یا پساب ورودی و سیستم‌های تصفیه بعدی است. از این رو در طراحی سامانه‌های پیش‌تصفیه، آنالیز آب و تعیین نوع ناخالصی‌های موجود در آن بسیار تعیین کننده است.
1- اولترافیلتراسیون UF
2- نانوفیلتراسیون NF
3- میکروفیلتراسیون Fµ
4- فیلترهای شنی و کربنی
5- ازن زنی و
6- اشعه UV، از عمده ترین آنها می باشد.