پکیج های تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه هاي پیش طراحی شده و پیش ساخته فاضلاب که با عنوان تصفیه خانه هاي پکیج شناخته می شوند، بطور گسترده در مکان هایی که در نظر است از روش لجن فعال استفاده گردد ولی جریان فاضلاب کمتر از 3800 مترمعکب در روز می باشد، استفاده می شود. پکیج تصفیه فاضلاب با استفاده از تکنولوژی های مدرن به منظور تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و… و استفاده مجدد به ویژه مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز بسیار حائز اهمیت می باشد.
مزایای استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب:
۱- دارا بودن قابلیت حمل و جابجایی
۲- قابل ارتقاء بودن در صورت تغییرات
۳- شکل ظاهری مناسب و حجم کم
۴-سهولت بهره برداری و نگهداری
۵- مصرف انرژی پایین تر نسبت به تصفیه خانه بتنی
۶- دارا بودن تمام واحدها و تجهیزات مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب
این شرکت توانایی اجرا پکیج های تصفیه فاضلاب به روش MBR و MBBR را دارا می باشد:
فرآيند: MBR يك سيستم تصفيه فاضلاب يكپارچه است كه از تركيب فرآيند تصفيه بيولوژيكي (لجن فعال) با يك سيسـتم ممبراني مستغرق تشكيل شده است. اين فرآيند با ادغام واحدهاي ته نشـيني (زلال سـازي)، هـوادهي و فيلتراسـيون در يـك راكتور، جايگزين فرآيند هاي تصفيه متعارف (لجن فعال متعارف) شده و يك سيستم ساده و موثر را تشكيل مي دهد كه هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي بهره برداري سيستم را كاهش مي دهد. فرآيند MBR يك فرآيند لجن فعال رشد معلق است كه با يك سيستم ممبرانـي (معمـولا از نـوع ممبـران هـاي رشـته اي توخالي (fiber Hollow (يا نوع لوله اي (Tubular ( (ادغام شده است. در اين فرآيند ، سيستم ممبراني نقش واحـد تـه نشيني (زلال سازي) در جداسازي جامدات معلق در سيستم لجن فعال متعارف را بر عهده دارد.

فرایند MBBR : یک فرآیند تصفیه فاضلاب بیولوژیکی رشد چسبیده است. یعنی میکروارگانیسم هایی که کار تصفیه را انجام می دهند به یک محیط جامد وصل می شوند. این فرایند از بسترهای حامل پلاستیکی کوچک که میکروارگانیسم ها به آن چسبیده اند، استفاده می کند. فرآیند تصفیه MBBR به طور معمول در مخزن مشابه مخزن هوادهی لجن فعال انجام می گیرد. برای یک فرآیند هوازی بسترهای حامل توسط یک سیستم هوادهی پراکنده یا برای یک فرآیند بی هوازی یا غیرهوازی توسط یک سیستم اختلاط مکانیکی، به صورت معلق نگه داشته می شود. برای نگه داشتن بسترهای حامل در مخزن MBBR معمولاً از یک صافی در خروجی مخزن استفاده می کنند. شفاف سازی اولیه معمولاً از مخزن MBBR استفاده می شود. معمولا زلالسازی ثانویه نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اما به دلیل وجود تعداد کافی میکروارگانیسم ها که به بسترها چسبیده اند، هیچگونه برگشت لجنی در این فرآیند وجود ندارد.