پکیج های تصفیه آب برای ساختمان ها

به آن دسته از سیستم های تصفیه آب که درست در نقطه ورودی آب به واحد مسکونی و یا تجاری ، بعد از کنتور آب ، نصب می شوند و کل آب ورودی به شبکه لوله کشی داخلی را تصفیه می کنند، تصفیه آب در نقطه ورودی ساختمان می گویند. در بعضی از مناطق و شهرها به دلیل پایین بودن کیفیت آب لوله کشی، نیاز به سیستم تصفیه آب برای یک ساختمان احساس می شود. با توجه به نوع و میزان آلاینده های موجود در آب ورودی منطقه، محل تامین آب (چاه ، رودخانه ، لوله کشی شهری و …) و میزان مصرف آب در شبانه روز، سیستم های مختلفی قابل اجرا خواهند بود که برخی آن ها شامل:
1- سیستم های اسمز معکوس
2- استفاده از فیلترهای پیش تصفیه
3- سیستم های رزینی تبادل یون
4- سیستم های UV
5- سیستم های پلی فسفات
6- سیستم های الکترومغناطیس