استخدام

  • میزان آشنایی به زبان های خارجی

  • میزان آشنایی با IT و گستره کاربرد آن

  • اطلاعات تماس