مجتمع فولاد نی ریز

موضوع:

——-

هدف:

——-

کارفرما:

مجتمع فولاد نی ریز

تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز و مدیریت راهبردي تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند

موضوع:

تامین تجهیزات، قطعات و مواد مورد نیاز و همچنین مدیریت راهبردي تصفیه خانه آب شرب اعم از بررسی مقدار مواد شیمیایی مصرفی واحدها، انجام آزمایشات مورد نیاز و ارائه نظر در زمینه مصرف بهینه مواد شیمیایی و نوع آنها، تهیه تجهیزات و اجراي عملیات لوله کشی و نصب تجهیزات جدید، نصب کلیه لوازم برق و ابزار دقیق مورد نیاز، بررسی کلیه سیستم هاي ابزار دقیق، اعم از نشانگر ها، ثبات ها، کنترلها، سنسورها و … کالیبره نمودن آنها، بررسی کلیه سیستم هاي هیدرولیکی و نیوماتیکی طرح، در صورت نیاز اصلاح آنها، ارائه راهکار جهت سهولت در بهره برداري و کاهش هزینه هاي خرید مواد و …

هدف:

تامین آب آشامیدنی شهر بیرجند، راهبری و بهبود کیفیت آب خروجی

کارفرما:

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

تاریخ شروع پروژه:

01/08/98

مدت قرارداد:

18 ماه شمسی

مبلغ قرارداد:

49.222 میلیون ریال