سامانه های پایش، راهبری و کنترل تأسیسات آب و فاضلاب

با توجه به اینکه امروزه بحران آب به یک موضوع مهم بین المللی تبدیل شده و بهره برداری بهینه از منابع موجود یک ضرورت می باشد، ایجاد سیستم های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات تأمین و انتقال و توزیع آب به بهره برداری بهینه از منابع آب کمک مؤثری می نماید.
امروزه سیستم های اسکادا جزء سامانه های لاینفک مراکز صنعتی بزرگ هستند که کار جمع آوری اطلاعات و کنترل تجهیزات از طریق آن ها صورت می پذیرد. با استفاده از این سیستم ها امکان بهره وری بیشتر، جمع آوری اطلاعات سایت های راه دور و دسترسی به آنها مقدور گردیده است.
SCADA یک نام اختصاری و در زبان انگلیسی مخفف Supervisory Control And Data Acquisition به معنای کنترل نظارتی و دستیابی به اطلاعات است و چنانچه از نام آن بر میآید SCADA یک سامانه صرفاً کنترلی نبوده، بلکه بر سطح نظارتی نیز احاطه دارد و از نام آن میتوان به این مفهوم رسید که SCADA مجموعه اي نرم افزاری است که به همراه کنترل کننده های صنعتي، نظیر PLC ها و سایر ماژولهای سخت افزاری عملیات کنترل نظارتي و داده برداري را انجام مي دهد.