خط مشي سيستم مديريت يكپارچة شركت تامين و تصفيه آبين

شركت تامين و تصفيه آبين با ماموريت مشاوره ,طراحي و ساخت و اجرای پروژه های عمراني با تمركز بر حوزه آب و فاضالب؛ در راستای تعالي و جذب بازارهای نوين داخلي و خارجي، سيستم مديريت يكپارچة S.M.I را بر اساس استانداردهای

بين المللي: HSE-MS و ISO45001:2018 و ISO 14001:2015 و ISO 9001:2015

بعنوان الگوی سيستم مديريت خود قرار داده و بر اساس آن رئوس خط مشي خود را به شرح ذيل اعالم مي دارد:

1-ارتقاء رضايت مشتريان موجود و جذب مشتريان جديد
2-كاهش هزينه ها و جلوگيري از اتالف منابع
3-ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي تخصصي كاركنان
4-افزايش بهره وري و راندمان همراه با حفظ كيفيت مطلوب در خدمات و فرايندها
5-نواوري و ارائه خدمات جديد
6-بهينه سازي مصرف انرژي و كنترل آالينده هاي زيست محيطي
7-كاهش حوادث و ارتقاء سطح ايمني و بهداشت كاركنان در محيط كار

اين خط مشي با هدف رعايت كليه الزامات قانوني و حصول اطمينان از اثربخشي اجرا و همچنين بهبود مستمرسيستم مديريت جاری، بطور ساليانه مورد بازنگری قرار مي گيرد.
لذا اينجانب بعنوان مديريت ارشد شركت با اعتقاد راسخ به اين خط مشي، از همكاران ساعي و پرتالش انتظار دارم كه با درك كامل خط مشي،درجهت اجرای دقيق،نگهداری و بهبود اين سيستم تالش نمايند.