تجهیزات نمک زدایی و تصفیه پیشرفته آب

یکی از مشکلات جدی جوامع امروزی دسترسی به منابع آب قابل شرب است با توجه به این که ۹۷ درصد از منابع آبی کره زمین را آبهای شور موجود در دریاها تشکیل می دهند و بخش کمی از ۳ درصد منابع آبی باقی مانده، به صورت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی قابل دسترسی می باشند. از سوی دیگر خشکسالی یک واقعیت طبیعی و اقلیمی در کشور است منابع آب شیرین در دسترس نمی توانند همه نیازهای آبی را برآورده سازند تا چند سال آینده جهان با بحران بی آبی کم سابقه ای در طول عمر خود مواجه خواهد شد. محدودیت منابع آبی در برخی مناطق، لزوم برنامه ریزی در جهت استفاده از منابع غیرمتعارف مانند منابع آبی شور و لب شور را ایجاب می کند که بایستی از این منابع به طور بهینه استفاده نمود. نمک زدائی فرآیند تصفیه آب به منظور حذف نمک از آب است و توسط روش های مختلفی صورت می گیرد. متداول ترین تقسیم بندی بر اساس نوع عملکرد سیستم
پنج فناوري عمده به منظور زدودن نمک ودیگر مواد جامد غیرقابل حل از آب وجود داردکه عبارتند از:
1- تقطیر
2- اسمزمعکوس
3- الکترودیالیز
4- تبادل یونی
5- نمک زدایی انجمادي