بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه ها

این شرکت دارای توانایی وسیعی در ارائه خدمات بهره برداری، تعمیرات و تامین تجهیزات می باشد. این خدمات شامل:
• بهره برداری از تصفیه خانه های آب و آب شیرین کن ها
• بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب
• تامین تجهیزات و مدیریت راهبردی تصفیه خانه آب
• تامین تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز و بهسازی آب شیرین کن ها
• انجام تعمیرات سالانه و دوره ای تصفیه خانه های آب
• انجام تعمیرات سالانه و دوره ای تصفیه خانه های فاضلاب