بازسازی و ارتقا تصفیه خانه های آب و فاضلاب

افزایش نیاز مصرف کنندگان، نیاز به افزایش راندمان، فرسودن شدن تجهیزات در طی زمان، تغییر استانداردهای زیست محیطی و… منجر به ارائه راهکارها و اقداماتی جهت اورهال، بهینه سازی و ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه های موجود آنها می شود.
روش های بازسازی شامل:
• ارزیابی کیفی وضعیت تصفیه خانه های موجود و ارائه گزارش تفصیلی از مشکلات و نواقص تصفیه خانه و ارائه راهکارهای بازسازی و بهینه سازی با توجه به نوع و کیفیت فاضلاب
• طراحی و مهندسی مجدد فرایندهای تصفیه و اصلاح فرایندهای قدیمی و جایگزینی آنها با فرایندهای جدید و پیشرفته
• بازسازی و تعمیر بخش های فرسوده تصفیه خانه و تعمیر و یا تعویض تجهیزات و تاسیسات فرسوده.
• جایگزینی تجهیزات الکترومکانیکال پیشرفته و به روز با مصرف انرژی پایین وراندمان بالا به جای تجیزات فرسوده و قدیمی
• ارتقائ کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه و تضمین برآورده نمودن استانداردهای زیست محیطی
• افزایش ظرفیت کمی تصفیه خانه
• استفاده از تکنولوژی های مدرن و مقرون به صرفه جهت تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی نظیر سیستم DAF، فیلتراسیون پیشرفته، روش های غشایی نظیر سیستم اسمز معکوسRO و بیو راکتور غشایی MBR.
• نصب و بکارگیری تجهیزات ابزار دقیق آنلاین و پیشرفته به صورت تمام اتوماتیک جهت بهبود بیشتر عملکرد واحدهای تصفیه خانه
می باشد.